Forretningsvilkår

Salær

RSN Advokatfirma beregner som udgangspunkt salær ud fra det anvendte tidsforbrug og en på forhånd oplyst timetakst. Ved endelig afregning af sagen eller opgaven kan salæret blive reguleret ud fra parametre som navnlig sagens udfald, det med sagen eller opgaven forbundne ansvar og sagens eller opgavens kompleksitet.

Både private og erhvervsdrivende klienter modtager altid skriftlige pris- og opdragsoplysninger forud for sagens eller opgavens begyndelse. Det er muligt på et ethvert tidspunkt i sagsforløbet at få oplyst det anvendte timeforbrug.

Der kan i særlige tilfælde aftales en fast minimumspris, ligesom der kan gives et overslag om opgavens forventede pris.

Længerevarende sager, herunder skattesager, eller opgaver vil blive afregnet aconto eller løbende.

 

Omkostningsgodtgørelse

I skattesager, herunder moms- og afgiftssager, gives der omkostningsgodtgørelse ved førelse af både klagesager og retssager. Det betyder, at klienten ikke skal betales RSN Advokatfirma for rimeligt salær, hvis der gives mindst i overvejende grad medhold i sagen, ligesom 50 procent af til rimeligt salær under alle omstændigheder afholdes eller refunderes af staten

I straffesager vil RSN Advokatfirma som beskikket forsvarer blive refunderet sit rimelige salær af staten, såfremt klienten frikendes.

 

Depositum

RSN Advokatfirma opkræver som udgangspunkt depositum af nye klienter ved sagens eller opgavens begyndelse.

Beløbet deponeres på klientkonto til sikkerhed for udlæg og salær. Depositum bliver, som alle midler klienter beror os, opbevaret efter Advokatsamfundets regler for klientkonti.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto 10 dage, hvorefter der tillægges rente af fakturabeløbet efter renteloven.

RSN Advokatfirma har bankkonto i Sparekassen Danmark med reg.nr. 9070 og kontonummer 1634751080.

 

Fortrolighed

RSN Advokatfirma er underlagt tavshedspligt vedrørende de sager og klienter, der henholdsvis behandles repræsenteres. Det gælder alle sager, og alle klienter kan tale frit og trygt med RSN Advokatfirma.

RSN Advokatfirma arbejder i overensstemmelse med de advokatetiske regler.

 

Pligtmæssige oplysninger

Efter de advokatetiske regler er RSn Advokatfirma forpligtet til at oplyse følgende:

RSN Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 40254374 er etableret på adressen Kongens Nytorv 28, 1., 1050 København K. Øvrig kontaktinformation fremgår af hjemmesiden

Advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

RSN Advokatfirma er dækket af ansvarsforsikring og garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

RSN Advokatfirmas ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

RSN Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

RSN Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af reglerne om god advokatskik under retsplejelovens § 126. RSN Advokatfirma er tillige underlagt bl.a. reglerne om forebyggelse af hvidvask samt regler om tilstrækkelig databeskyttelse

RSN Advokatfirma bestræber sig altid på at yde lovlig og værdifuld bistand og have en åben, direkte dialog igennem hele sagsforløbet, således at der ikke opstår tvivl eller ubehagelige overraskelser. Skulle der alligevel være noget, du ikke er tilfreds med, kan altid du kontakte RSN Advokatfirma, så vi kan drøfte dette. Du har også mulighed for at klage over advokaten og/eller salæret til: Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K