Oplysningspligt

RSN Advokatfirma er beliggende Kgs. Nytorv 28, 1. sal, 1050 Kbh K.
Telefonnummeret er +4530117766, og e-mailadressen er rsn@rsnadvokatfirma.dk. Hjemmesideadressen er www.rsnadvokatfirma.dk.

Advokatvirksomheden er en enkeltmandsvirksomhed og har CVR-nummeret 40254374.

Rasmus Smith Nielsen er beskikket af Justitsministeren i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

RSN Advokatfirma har tegnet advokatansvars- og garantiforsikring hos HDI Danmark i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Revisor er Revisions- og Rådgivningsgruppen Holbæk.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Det vurderes altid, hvorvidt klienten har mulighed for retshjælpsdækning eller fri proces.

RSN Advokatfirma er omfattet Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, jf. De Advokatetiske Regler. Disse regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af RSN Advokatfirma og/eller utilfredshed med en af RSN Advokatfirma adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.