Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med værdiskabelse for klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med værdiskabelse for klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med værdiskabelse for klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med værdiskabelse for klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med værdiskabelse for klienten i fokus

Fokuseret på klienten

360-graders juridisk rådgivning og sagsførelse inden for bl.a. skatte-, moms- og afgiftsret med værdiskabelse for klienten i fokus

Erfaren advokat. Klientfokuseret tilgang.

RSN Advokatfirma er specialiseret i skatteret, momsret og afgiftsret samt retsområder styrende herfor og i tilknytning hertil. RSN Advokatfirma har betydelig erfaring med rådgivning og klagesags- og retssagsførelse inden for sine forretningsområder.

RSN Advokatfirma bistår bl.a. i sager vedrørende:

  • Tvister med Skattestyrelsen, Momsstyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen m.fl. og indbringelse af afgørelser for Landsskatteretten.
  • Indbringelse af afgørelser fra Landsskatteretten og skatteankenævn til domstolene.
  • Skatterådgivning, momsrådgivning og afgiftsrådgivning, herunder gerne inden dispositionerne foretages.
  • Straffesager, herunder før og/eller efter sigtelse, i forbindelse med skattesager, momssager og afgiftssager.
  • Generel juridisk bistand inden for forretningsområderne som offentlig ret, erhvervsret og selskabsret, herunder rådgivning og førelse af klagesager, retssager og voldgiftssager.

 

Rasmus Smith Nielsen har i mange år arbejdet med skatte-, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Han har tillige været konstitueret byretsdommer og eksternt ansat ved Revisornævnet.

Ved siden af sit arbejde har Rasmus Smith Nielsen undervist i forfatningsret, menneskeret, forvaltningsret, skatteret og EU-ret ved Københavns Universitet. Han har skrevet en række videnskabelige artikler inden for disse områder.

Han har ført og fører tillige en række retssager ved domstolene og klagesager ved Landsskatteretten inden for skatteret, momsret og afgiftsret i samvirke med andre retsgrundlag. Rasmus Smith Nielsen har møderet for landsretterne.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, EU-ret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret, strafferet og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

“Alle sager behandles tilstrækkeligt bredt og dybt”

Forretningsområder

Der ydes juridisk rådgivning og klagesags- og retssagsførelse inden for bl.a. følgende områder.

Skatteret – klagesags- og retssagsførelse

Skatteret – klagesags- og retssagsførelse

Skatteret er et komplekst og konstant skiftende område af lovgivningen. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. På grund af sin kompleksitet er det nødvendigt, at klagesags- og retssagsførelse inden for skatteret foretages...

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Har du brug for skatterådgivning? Du kan få brug for skatterådgivning, hvis du er privatperson eller virksomhed. RSN Advokatfirma bistår både private personer og erhvervsdrivende, uanset hvor kompliceret opdraget eller skatterådgivningen er. Skatterådgivning er...

Momsret

Momsret

Advokat med speciale i momsret RSN Advokatfirma kan bistå private og erhvervsdrivende med bl.a. følgende forhold inden for momsretten: Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for momsretten, herunder i forhold til momssystemdirektivet. Momsretlig compliance eller...

Afgiftsret, herunder registreringsafgift

Afgiftsret, herunder registreringsafgift

Afgiftsret, herunder registreringsafgift Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for afgiftsretten, herunder i forhold til de harmoniserede EU-retlige områder. Afgiftsretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar....

Toldret

Toldret

Toldret Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for toldretten, herunder i forhold til de harmoniserede EU-retlige områder. Toldretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar. Toldretlig compliance eller kontrol af...

Entrepriseret

Entrepriseret

RSN Advokatfirma bistår inden for entrepriseret/byggeret med Juridisk rådgivning Udbud og tilbud Voldgiftssags- og retssagsførelse RSN Advokatfirma, der er ekspert i entrepriseret, bistår inden for entrepriseret/byggeret med juridisk rådgivning, udbud og tilbud samt...

Statsret og EU-forfatningsret

Statsret og EU-forfatningsret

Statsret Rådgivning, notater og sagsførelse, herunder i sammenhæng med skatteret, momsret og afgiftsret. EU-forfatningsret Klage- og retssagsførelse vedr. EU-retsakters eller dansk rets forenelighed med TEU og TEUF og EU-Charteret samt rådgivning herom. Gratis første...

Forvaltningsret og EU-forvaltningsret

Forvaltningsret og EU-forvaltningsret

Forvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for alle offentlige områder. EU-forvaltningsret EU-institutionernes overholdelse af EU-rettens sagsbehandlingsregler samt...

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret

Skatteforvaltningsret Sagsbehandlingsfejl, hjemmelsmangler og samvirke mellem retsgrundlag både i forhold til rådgivning og klage- og retssager inden for skatte-, moms- og afgiftsret. Gratis første møde om sagenSpeciale i skatteret, momsret og afgiftsretPrivat &...

Alle klienter er den vigtigste

FULDT MEDHOLD I EN SKATTESAG VED RETTEN I RANDERS

En privat klient hos RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold i en skattesag ved Retten i Randers via reelt bekræftende til genmæle fra Skatteministeriet v/Kammeradvokaten.

ERHVERVSKLIENT OPNÅEDE MEDHOLD I EN MOMSSAG VED KØBENHAVNS BYRET

En erhvervsklient hos RSN Advokatfirma opnåede medhold i en momssag vedrørende ekstraordinær genoptagelse af et skønsmæssigt ansat momstilsvar i 2009.

FULDT MEDHOLD VED LANDSSKATTERETTEN

RSN Advokatfirma har ved Landsskatteretten på vegne af 5 kommanditister (privatpersoner) opnået ret til adgang til prøvelse af anmodning om genoptagelse af momstilsvar hos Skattestyrelsen.

FULDT MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN HOVEDSTADEN SYD

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold i Skatteankenævn Hovedstaden Syd og dermed ret til ekstraordinær genoptagelse af både relativt og absolut betydelige afholdte renteudgifter i 4 indkomstår (rentefradrag).

FULDT MEDHOLD VED SKATTESTYRELSEN

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold ved Skattestyrelsen i en hjemvist sag om rette indkomstmodtager og Skattestyrelsens samtidige frafald af en skattestraffesag.

FULDT MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN

RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold for sin klient ved Skatteankenævn Roskilde vedrørende en skønsmæssig indkomstforhøjelse. Sagen er hjemvist til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

FRIFINDELSE SKATTESTRAFFERETLIGT I EN VERSERENDE RETSSAG OM NATIONAL OG INTERNATIONAL JURIDISK DOBBELTBESKATNING OG ØKONOMISK TRIPPELBESKATNING

En privat klient hos RSN Advokatfirma er efter ca. 11 års sagsforløb frifundet af Skattestyrelsen skattestrafferetligt i en verserende retssag vedrørende national og international juridisk dobbeltbeskatning og økonomisk trippelbeskatning.

FRIKENDT FRA KONKURSKARANTÆNE VED ØSTRE LANDSRET

RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Østre Landsret, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

GENOPTAGELSE AF AFGØRELSE VEDR. OPSAGT CORONALÅN HOS SKATTEANKESTYRELSEN VIA OMBUDSMANDENS MELLEMKOMST

RSN Advokatfirma har på vegne af en erhvervsklient via Ombudsmandens mellemkomst opnået genoptagelse hos Skatteankestyrelsen af Skatteankestyrelsens afgørelse vedr. Skattestyrelsens opsigelse af et Corona-lån til forfald. Corona-lånet har aldrig været misligholdt, og lånet er af afgørende betydning for den erhvervsdrivende.

MEDHOLD I HELT OVERVEJENDE GRAD VED SKATTEANKESTYRELSEN

RSN Advokatfirma har på vegne af private klienter i sager om såkaldt nulstilling af A-skat og AM-bidrag opnået medhold i helt overvejende grad ved Skatteankestyrelsen og dermed opnået nedsættelse af skatteforhøjelserne meget væsentligt.

SUCCESFULD SKATTERÅDGIVNING

RSN Advokatfirma har via bl.a. bindende svar afsluttet succesfuld skatterådgivning for en klient.

RSN Advokatfirma bistår gerne både erhvervsklienter og private klienter med skatterådgivning, herunder via bindende svar fra Skattestyrelsen. Der vil i mange tilfælde være en lovlig skattemæssig gunstig eller succesfuld løsning for klienten, men det kan ikke udelukkes, at skatterådgivning kan medføre negative økonomiske konsekvenser for klienten.

Der kan lovligt aftales forskellige afregningsformer vedr. skatterådgivningen.

DELVIST MEDHOLD I LANDSSKATTERETTEN

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået delvist medhold i Landsskatteretten inklusiv mulig forhøjelse af fradrag.

FULDT MEDHOLD VIA BINDENDE SVAR FRA SKATTESTYRELSEN I EN SAG OM EN STØRRE SKATTEFRI EJENDOMSAVANCE

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold via bindende svar fra Skattestyrelsen i en sag om en større skattefri ejendomsavance.

RSN ADVOKATFIRMA HAR PÅ VEGNE AF EN ERHVERVSKLIENT OPNÅET DELVIST MEDHOLD I EN SAG VEDR. NATIONAL SAMBESKATNING VED VOLDGIFTSINSTITUTTET (VOLDGIFT)

RSN Advokatfirma har på vegne af en erhvervsklient opnået delvist medhold eller fuldt medhold i 1 af 2 punkter i en sag vedr. national sambeskatning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse ved Voldgiftsinstituttet (voldgift).

RSN ADVOKATFIRMA OPNÅEDE PÅ VEGNE AF EN ERHVERVSKLIENT FULDT MEDHOLD I RETTEN I GLOSTRUP I TO SAGER VEDRØRENDE VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN

RSN Advokatfirma opnåede på vegne af en erhvervsklient fuldt medhold i Retten i Glostrup i to sager vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven. 

Det bedste for klienten

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Kontakt mig

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Tel: +45 30 11 77 66