Nyheder

MEDHOLD I OVERVEJENDE GRAD VED SKATTEANKENÆVN HOVEDSTADEN SYD – 20. APRIL 2024

RSN Advokatfirma har den 20. april 2024 på vegne af en privat klient opnået medhold i overvejende grad ved Skatteankenævn Hovedstaden Syd i en genoptagelsessag med relativt betydelige skattekrav, således at de omhandlede skattekrav kan prøves igen og endnu mere grundigt ved Skattestyrelsen.

DELVIST MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN KØBENHAVN OG BORNHOLM – 4. APRIL 2024

RSN Advokatfirma har den 4. april 2024 på vegne af en privat klient opnået delvist medhold ved Skatteankenævn København og Bornholm, idet klageren ikke kunne beskattes som privatperson af visse, konkrete erhvervsmæssige hævninger fra hans selskabs bankkonto.

GODKENDELSE AF SELSKABS REGISTRERING FOR A-SKAT, AM-BIDRAG OG MOMS HOS SKATTESTYRELSEN MODSAT FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SKATTESTYRELSEN – 3. MARTS 2024

RSN Advokatfirma har den 3. marts 2024 på vegne af en erhvervsklient opnået godkendelse af et selskabs registrering for A-skat, AM-bidrag og moms hos Skattestyrelsen modsat forslag til afgørelse fra Skattestyrelsen.

RSN Advokatfirma bistår meget gerne erhvervsklienter og private klienter med skatte-, moms- og afgiftsrådgivning samt klagesags- og retssførelse.

NEDSÆTTELSE AF VARSLET KRAV OM FORHØJET TOLDTILSVAR FOR ERHVERVSKLIENT VED SKATTESTYRELSEN MED AFLEDET GUNSTIG VIRKNING AF DEN RESTERENDE FORHØJELSE AF TOLDTILSVARET PÅ ANDRE FORHOLD – 23. FEBRUAR 2024

RSN Advokatfirma har den 23. februar 2024 på vegne af en erhvervsklient opnået nedsættelse af varslet krav om forhøjet toldtilsvar ved Skattestyrelsen med afledet gunstig virkning af den resterende forhøjelse af toldtilsvaret på andre forhold.

Afgørelsen vil – fsva. den for erhvervsklienten bebyrdende resterende del – blive indbragt for Landsskatteretten.

FRIFINDELSE I SKATTEBØDESAGER VED SKATTESTYRELSEN – 12. JANUAR 2024

RSN Advokatfirma har den senest den 12. januar 2024 på vegne af private klienter opnået frifindelse i skattebødesager (frafaldne sigtelser) på grund af forældelse.

FULDT MEDHOLD VED SKATTESTYRELSEN VED EKSTRAORDINÆR GENOPTAGELSE AF EN MOMSSAG – 20. DECEMBER 2023

RSN Advokatfirma har den 20. december 2023 på vegne af 5 private klienter opnået fuldt medhold ved Skattestyrelsen ved ekstraordinær genoptagelse af en momssag, hvori momstilsvaret i momsperioderne 2012 – 2015 blev væsentligt nedsat til det selvangivne.

FRIFINDELSE I MOMSBØDESAG VED SKATTESTYRELSEN – 18. DECEMBER 2023

RSN Advokatfirma har den 18. december 2023 på vegne af en privat klient opnået henlæggelse af en momsbødesag (reelt frifindelse eller reelt frafalden sigtelse) på grundlag af retningsgivende beviser for et ændret, negativt momstilsvar.

Der vil blive anmodet om civilretlig genoptagelse af momssagen.

DELVIST MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN DJURSLAND – 15. DECEMBER 2023

RSN Advokatfirma har den 15. december 2023 på vegne af en privat klient opnået delvist medhold ved Skatteankenævn Djursland via nedsat samlet gaveafgift som følge af afgiftsfrihed for visse pengeoverførsler.

FULDT MEDHOLD VED LANDSSKATTERETTEN

RSN Advokatfirma har ved Landsskatteretten på vegne af 5 kommanditister (privatpersoner) opnået ret til adgang til prøvelse af anmodning om genoptagelse af momstilsvar hos Skattestyrelsen.

FULDT MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN HOVEDSTADEN SYD

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold i Skatteankenævn Hovedstaden Syd og dermed ret til ekstraordinær genoptagelse af både relativt og absolut betydelige afholdte lejeudgifter i 4 indkomstår (rentefradrag).

GENOPTAGELSE AF AFGØRELSE VEDR. OPSAGT CORONALÅN HOS SKATTEANKESTYRELSEN VIA OMBUDSMANDENS MELLEMKOMST

RSN Advokatfirma har på vegne af en erhvervsklient via Ombudsmandens mellemkomst opnået genoptagelse hos Skatteankestyrelsen af ​​Skatteankestyrelsens afgørelse vedr. Skattestyrelsens opsigelse af et Corona-lån til forfald. Corona-lånet har aldrig været misligholdt, og lånet er af afgørende betydning for erhvervsdrivende.

ERHVERVSKLIENT HOS RSN ADVOKATFIRMA OPNÅEDE MEDHOLD I EN MOMSSAG VED KØBENHAVNS BYRET

En erhvervsklient hos RSN Advokatfirma opnåede medhold i en momssag vedrørende ekstraordinær genoptagelse af et skønsmæssigt ansat momstilsvar i 2009.

FULDT MEDHOLD I EN SKATTESAG VED RETTEN I RANDERS

En privat klient hos RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold i en skattesag ved Retten i Randers via reelt bekræftende til genmæle fra Skatteministeriet v/Kammeradvokaten.

RSN ADVOKATFIRMA OPNÅEDE PÅ VEGNE AF EN ERHVERVSKLIENT FULDT MEDHOLD I RETTEN I GLOSTRUP I TIL SAGER VEDRØRENDE VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN

RSN Advokatfirma opnåede på vegne af en erhvervsklient fuldt medhold i Retten i Glostrup i to sager vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven.

RSN ADVOKATFIRMA HAR PÅ VEGNE AF EN ERHVERVSKLIENT OPNÅET DELVIST MEDHOLD I EN SAG VEDR. NATIONAL SAMBESKATNING VED VOLDGIFTSINSTITUTTET (VOLDGIFT)

RSN Advokatfirma ( www.rsnadvokatfirma.dk ) har på vegne af en erhvervsklient opnået delvist medhold eller fuldt medhold i 1 af 2 punkter i en sag vedr. national sambeskatning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse ved Voldgiftsinstituttet (voldgift).

Sagen er speciel bl.a. som følge af, at parterne havde aftalt, at spørgsmålet om sambeskatning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse skulle afgøres inter partes via Voldgiftsinstituttet.

RSN Advokatfirma bistår meget gerne både private klienter og erhvervsklienter i skatte-, moms- og afgiftssager og sager i tilknytning hertil.

EN ERHVERVSKLIENT HOS RSN ADVOKATFIRMA OPNÅEDE MEDHOLD I EN MOMSSAG VED KØBENHAVNS BYRET – 22. NOVEMBER 2022

En erhvervsklient hos RSN Advokatfirma ( www.rsnadvokatfirma.dk ) opnåede medhold i en momssag vedrørende ekstraordinær genoptagelse af et skønsmæssigt ansat momstilsvar i 2009.

RSN Advokatfirma bistår meget gerne privatklienter og erhvervsklienter med at opnå ret i skatte-, moms- og afgiftssager samt i sager i tilknytning hertil.

SKATTESTYRELSEN HAR I EN HJEMVIST SAG VEDRØRENDE RETTE INDKOMSTMODTAGER GIVET EN PRIVAT KLIENT HOS RSN ADVOKATFIRMA FULDT MEDHOLD OG DERMED NEDSAT INDKOMSTFORHØJELSEN TIL 0. SKATTESTYRELSEN HAR SAMTIDIG FRAFALDET EN SKATTESTRAFFESAG MOD KLIENTEN – 2. OKTOBER 2022

Skattestyrelsen har i en hjemvist sag vedrørende rette indkomstmodtager givet en privat klient hos RSN Advokatfirma fuldt medhold og dermed nedsat indkomstforhøjelse til 0. Skattestyrelsen har samtidig frafaldet en skattetrafik mod klienten.

Sagen viser bl.a., at Skattestyrelsen ved hjemvisning pligtmæssigt foretager et fornyet bevisskøn og et fornyet juridisk skøn, og at den civilretlige skattesagsførelse kan have en direkte afledt virkning på en potentiel skattestraffesag.

RSN Advokatfirma bistår meget gerne både private klienter og erhvervsklienter med skatte-, moms- og afgiftssager samt sager i tilknytning hertil med henblik på opnåelse af et retmæssigt resultat.

SKATTEANKESTYRELSEN HAR GIVET FLERE PRIVATE KLIENTER HOS RSN ADVOKATFIRMA MEDHOLD I HELT OVERVEJENDE GRAD I SAGER OM SÅKALDT NULSTILLING AF A-SKAT OG AM-BIDRAG OG DERMED NEDSAT SKATTEFORHØJELSERNE SEGET VÆSENT20LIGT.

Skatteankestyrelsen har givet flere private klienter hos RSN Advokatfirma medhold i helt overvejende grad i sager om såkaldt nulstilling af A-skat og AM-bidrag og dermed nedsat skatteforhøjelserne meget væsentligt under den i øvrigt klart ulovlige praksis i SKM2013.294.HR (ulovhjemmet og  uhjemlet  ) ).

RSN Advokatfirma bistår meget gerne både private klienter og erhvervsklienter med skatte-, moms- og afgiftssager samt sager i tilknytning hertil med henblik på opnåelse af et retmæssigt resultat.

FRIFINDELSE SKATTESTRAFFERETLIGT I EN VERSERENDE RETSSAG OM NATIONAL OG INTERNATIONAL JURIDISK DOBBELTBESKATNING OG ØKONOMISK TRIPPELBESKATNING – 16. SEPTEMBER 2022

En privat klient hos RSN Advokatfirma ( www.rsnadvokatfirma.dk ) er efter ca. 11 års sagsforløb frifundet af Skattestyrelsen skattestrafferetligt i en verserende retssag vedrørende national og international juridisk dobbeltbeskatning og økonomisk trippelbeskatning.

RSN Advokatfirma bistår meget gerne både private klienter og erhvervsklienter med skatte-, moms- og afgiftssager og sager eller rådgivning i tilknytning hertil.

SKATTEANKESTYRELSEN HAR GIVET FLERE PRIVATE KLIENTER HOS RSN ADVOKATFIRMA MEDHOLD I HELT OVERVEJENDE GRAD I SAGER OM SÅKALDT NULSTILLING AF A-SKAT OG AM-BIDRAG OG DERMED NEDSAT SKATTEFORHØJELSERNE SEGET VÆSENT20LIGT.

RSN Advokatfirma har på vegne af private klienter opnået medhold i helt overvejende grad i sager om såkaldt nulstilling af A-skat og AM-bidrag og dermed opnået meget væsentligt nedsættelse af skatteforhøjelserne.

RSN ADVOKATFIRMA HAR DD PÅ VEGNE AF EN PRIVAT KLIENT OPNÅET FULDT MEDHOLD VED SKATTESTYRELSEN I EN HJEMVIST SAG OM RETTE INDKOMSTMODTAGER OG SKATTESTYRELSENS SAMTIDIGE FRAFALD AF EN SKATTESTRAFFESAG – 202. JUNI.

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold ved Skattestyrelsen i en hjemvist sag om rette indkomstmodtager og Skattestyrelsens samtidige frafald af en skattestraffesag.

RSN ADVOKATFIRMA HAR FÅET SIN KLIENTS KONKURSKARANTÆNEPERIODE NEDSAT MED CA. 33 PROCENT I EN SAG BL.A. VEDRØRENDE SKATTE- OG MOMSSPØRGSMÅL – 28. APRIL 2022

RSN Advokatfirma har fået nedsat sin klients konkurskarantæneperiode med ca. 33 procent i en sag bl.a. vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

Kendelsen fra Sø- og Handelsretten er indbragt for Østre Landsret.

RSN Advokatfirma har tillige stor ekspertise i afledede retsforhold i forhold til skatte-, moms- og afgiftsret.

RSN ADVOKATFIRMA HAR PÅ VEGNE AF EN PRIVAT KLIENT OPNÅET DELVIST MEDHOLD I LANDSSKATTERETTEN INKLUSIV MULIG FORHØJELSE AF FRADRAG – 3. JANUAR 2022

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået delvist medhold i Landsskatteretten inklusiv mulig forhøjelse af fradrag.

RSN ADVOKATFIRMA HAR OPNÅET FULDT MEDHOLD FOR SIN KLIENT VED SKATTEANKENÆVN ROSKILDE VEDRØRENDE EN SKØNSMÆSSIG INDKOMSTFORHØJELSE – 22. DECEMBER 2021

RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold for sin klient ved Skatteankenævn Roskilde vedrørende en skønsmæssig indkomstforhøjelse. Sagen er hjemvist til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

RSN Advokatfirma har stor ekspertise i klagesags- og retssagsførelse inden for skatte-, moms- og afgiftsret.

RSN ADVOKATFIRMA HAR FÅET FRIKENDT SIN KLIENT FRA KONKURSKARANTÆNE VED ØSTRE LANDSRET, HERUNDER VEDRØRENDE SKATTE- OG MOMSSPØRGSMÅL – 25. NOVEMBER 2021

RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Østre Landsret, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

RSN Advokatfirma har tillige stor ekspertise i afledede retsforhold i forhold til skatte-, moms- og afgiftsret.

RSN ADVOKATFIRMA HAR PÅ VEGNE AF EN PRIVAT KLIENT OPNÅET FRAFALD AF SIGTELSE FOR OVERTRÆDELSE AF STRAFFELOVEN OG AFGØRELSE MED ALENE MINDRE BØDEFORELÆG – 28. SEPTEMBER 2021

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient i forbindelse med en verserende konkurskarantænesag opnået frafald af sigtelse for overtrædelse af straffeloven med risiko for betinget fængsel og alene afgørelse med mindre bødeforelæg.

RSN Advokatfirma har stor ekspertise i bl.a. samvirke mellem retsgrundlag og forskellige sagstyper.

RSN ADVOKATFIRMA HAR PÅ VEGNE AF EN PRIVAT KLIENT OPNÅET GENOPTAGELSE VED SØ- OG HANDELSRETTEN AF EN KONKURSKARANTÆNESAG, SÅLEDES AT KLIENTEN IKKE IDØMMES KONKURSKARANTÆNE – 27. SEPTEMBER 2021

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient og bl.a. i forbindelse med en verserende skattesag opnået genoptagelse af en konkurskarantænesag, således at klienten i hvert fald ikke foreløbigt idømmes konkurskarantæne.

RSN Advokatfirma har stor ekspertise i bl.a. samvirke mellem retsgrundlag og forskellige sagstyper.

RSN ADVOKATFIRMA HAR PÅ VEGNE AF EN PRIVAT KLIENT OPNÅET DELVIST MEDHOLD I LANDSSKATTERETTEN INKLUSIV MULIG FORHØJELSE AF FRADRAG – 28. JUNI 2021

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået delvist medhold i Landsskatteretten inklusiv mulig forhøjelse af fradrag.

RSN ADVOKATFIRMA HAR FÅET SIN KLIENTS KONKURSKARANTÆNEPERIODE NEDSAT MED CA. 33 PROCENT I EN SAG BL.A. VEDRØRENDE SKATTE- OG MOMSSPØRGSMÅL – 14. JUNI 2021

RSN Advokatfirma har fået nedsat sin klients konkurskarantæneperiode med ca. 33 procent i en sag bl.a. vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

Kendelsen fra Sø- og Handelsretten vil blive indbragt for landsretten.

RSN Advokatfirma har tillige stor ekspertise i afledede retsforhold i forhold til skatte-, moms- og afgiftsret.

RSN ADVOKATFIRMA HAR FÅET FRIKENDT SIN KLIENT FRA KONKURSKARANTÆNE, HERUNDER VEDRØRENDE SKATTE- OG MOMSSPØRGSMÅL – 19. APRIL 2021

RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Sø- og Handelsretten, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål, idet kurator har hævet sagen.

RSN Advokatfirma har tillige stor ekspertise i afledede retsforhold i forhold til skatte-, moms- og afgiftsret.

NY EU-DOM: MOMSGRUPPE I DANSKE BANK OG SVENSK FILIAL i DANSKE BANK – TO SÆRSKILTE AFGIFTSPLIGTIGE PERSONER – 11. MARTS 2021

EU-domstolen har den 11. marts 2021 afsagt en ny dom vedrørende momslovens § 47, stk. 4 (momsgruppe). Danske Bank (momsgruppe i Danmark) og dens svenske filial (ikke i momsgruppe i Sverige) er to særskilte momspligtige personer, hvorved levering af IT-tjenesteydelser fra det danske selskab/momsgruppe til den svenske filial med allokering af omkostninger hertil er leverancer i momsmæssig henseende i Sverige (efter omstændighederne moms til Sverige under mervärdeskattelagen). Danske Bank opnåede således ikke medhold i sin vurdering af momssystemdirektivet (momsloven i Danmark og mervärdeskattelagen i Sverige).

De nuværende bl.a. momsmæssige og forretningsmæssige strukturer i fx danske og udenlandske banker med samme konkrete eller lignende momsstruktur som Danske Bank skal således revurderes, idet både flere interne og eksterne omkostninger og/eller leverancer i hvert fald fremover kan blive pålagt moms. RSN Advokatfirma bistår meget gerne hermed i Danmark.

Link til EU-dommen er vedlagt: https://lnkd.in/d67REyt

RSN ADVOKATFIRMA HAR OPNÅET MEGET VÆSENTLIG NEDSÆTTELSE AF SKATTESTYRELSENS BØDEKRAV OVER FOR KLIENT – 7. FEBRUAR 2021

RSN Advokatfirma har opnået meget væsentlig nedsættelse af Skattestyrelsens bødekrav over for klient (sigtelsen) vedr. verserende skattesager.

RSN Advokatfirma har stor ekspertise i samlet juridisk rådgivning, herunder vedr. både skat, moms og afgifter samt mulige bøder, for både private klienter og erhvervsklienter.

RSN ADVOKATFIRMA HAR SUCCESFULDT BISTÅET MINDRE ERHVERVSVIRKSOMHED MED SKATTEMÆSSIG OG CIVILRETLIG REKONSTRUKTION – 15. DECEMBER 2020

RSN Advokatfirma har succesfuldt bistået mindre erhvervsvirksomhed med skattemæssig og civilretlig rekonstruktion via en fællesmængde af flere afgørelser fra offentlige myndigheder inden for forskellige retsgrundlag.

RSN Advokatfirma har stor ekspertise i samlet juridisk rådgivning, herunder vedr. både skat, moms og afgifter samt andre retsgrundlag.

NY ARTIKEL PÅ WWW.SSRN.COM: REQUIREMENT TO REBALANCE OR TO AMEND THE EU TREATY (TEU AND TFEU) IN CONCORDANCE WITH NATIONAL CONSTITUTIONAL LAW? – 18. NOVEMBER 2020

The article (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3732824) explains and analyzes, whether there is a legal requirement to rebalance or amend the EU Treaty (TEU and TFEU) in concordance with national constitutional law due to a conflict of competence between the national supreme courts and national constitutional courts and the European Court of Justice. In short, the article has the following conclusions or findings:

(i) National constitutional law and EU constitutional law (lex superior) are not in all instances in judicial congruence due to a conflict of competence.

(ii) Under EU law as interpreted by the ECJ, even national constitutional law is under EU law primacy or supremacy, cf. e.g. 1) ECJ case C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, para 3, 2) ECJ case C-285/98, Kreil, and 3) ECJ case C-399/11, Melloni, para 58.

(iii) Nevertheless, in three instances the European Court of Justice (the ECJ) has been overruled by national supreme courts and national constitutional courts under or due to national constitutional law, cf. 1) the Landtová case from the Czech Republic (the Czech Constitutional Court’s decision Pl. ÙS 5/12 of 31 January 2012), 2) the Ajos case from Denmark (the Danish Supreme Court’s judgment of 6 December 2012 published in U.2017.824H) and 3) the ECB judgment from Germany (Bundesverfassungsgericht’s judgment of 5th May 2020, 2 BvR 859/15, etc.).

(iv) The major focal point of the conflict of competence is the applied legal methodology by the ECJ with implied powers or derivation from the coherence of the EU Treaty or the EU treaties to treaty-giving power and legislative power for the ECJ. In reality, the said applied legal methodology gives the ECJ judicial circular competences or Kompetenz Zu Kompetenz (both treaty-giving power, legislative power and judicial power).

(v) A solution to this judicial Gordian Knot or way out of the said conflict of competence could be to rebalance or amend the EU treaty.

(vi) A suggested amendment to the EU Treaty is to add a section 4 to Art. 19 TEU. This suggested section 4 of Art. 19 TEU would constitute a new legal mechanism regarding EU law and national constitutional law. This legal mechanism could be that a conflict of competences with regard to ultra vires (outside conferred competences) would result in a renewed legislative process under e.g. Art. 294 TFEU. If the ECJ’s interpretation was upheld by the EU’s legislative power, the national courts must accede to this renewed legal basis. If the ECJ’s interpretation is not upheld via EU’s legislative process, the said interpretation by the ECJ is invalid. The same as above-mentioned would apply with regard to EU principles, which principles could only apply on an EU constitutional level, if they were made statutory via the Treaty, cf. Art. 1 TEU.

YDERLIGERE JURIDISK “MINK-SKANDALE” – 14. NOVEMBER 2020

https://lnkd.in/dYJFz_n Læs nu efter det oplyste venligst U.1998.800H, præmis 9.2. Der er ingen mulige EU-statsstøtteregler contra Grundloven, herunder Grundlovens § 73 (fuldstændig erstatning), jf. tillige U.2017.824H (Ajos-dommen). EU-retten viger efter dansk ret. Desuden kan der ikke være en EU-retskrænkelse, idet EU-statsstøttereglerne ikke må stride imod EU-grundrettighederne (EUC art. 17). Det er mere og mere dilettantisk. Det minder om Skatteministeriet v/Kammeradvokaten.

NØDRET SOM HJEMMELSGRUNDLAG TIL BL.A. AFLIVNING AF RASKE MINKBESÆTNINGER (MEN FORTSAT BRUD PÅ/KRÆNKELSE AF GRUNDLOVENS § 72 og § 73) – 13. NOVEMBER 2020

Efter det oplyste og den faktiske adfærd anvender regeringen nu nødret som hjemmelsgrundlag til bl.a. aflivning af raske minkbesætninger. Hvorvidt det er en gyldig hjemmel ved efterfølgende fx domstolsprøvelse, herunder med inddragelse af bl.a. Lundgren og Høiby (andre eksperter end SSI), er ikke helt sikkert. Grundlovens § 73 er imidlertid fortsat krænket (ingen lovhjemmel) ligesom Grundlovens § 72 (ingen lovhjemmel eller retskendelse). I hvert fald kommer regeringen og Folketinget lykkeligvis og retfærdigvis nok ikke retligt uden om fuld erstatning til minkavlerne (fortsat spørgsmål om hvilke delelementer der indgår heri). Men meget svært at være uansvarlig eller tage væsentlig risiko på verdens vegne, jf. Cluster 5. Også for Folketinget. Kunne man tage avlsminkene (verdens bedste) og isolere dem på en ubeboet ø eller ubeboede øer i fx Kattegat og Limfjorden samt fodre dem i dragter m.v., indtil risikoen er mere og bedre afdækket?

RSN Advokatfirma bistår meget gerne minkavlerne.

RSN ADVOKATFIRMA HAR VIA BL.A. BINDENDE SVAR AFSLUTTET SUCCESFULD SKATTERÅDGIVNING – 12. NOVEMBER 2020

RSN Advokatfirma har via bl.a. bindende svar afsluttet succesfuld skatterådgivning for en klient.

RSN Advokatfirma bistår gerne både erhvervsklienter og private klienter med skatterådgivning, herunder via bindende svar fra Skattestyrelsen. Der vil i mange tilfælde være en lovlig skattemæssig gunstig eller succesfuld løsning for klienten, men det kan ikke udelukkes, at skatterådgivning kan medføre negative økonomiske konsekvenser for klienten.

Der kan lovligt aftales forskellige afregningsformer vedr. skatterådgivningen.

EU-KOMMISSIONEN APPELLERER “APPLE-DOMMEN” VEDR. ULOVLIG STATSSTØTTE VIA SKATTEBEGUNSTIGELSER “INTERNT” I EU-DOMSTOLEN – 25. SEPTEMBER 2020

EU-kommissionen har d.d. meddelt, at “Apple-dommen” vedr. ulovlig statsstøtte via skattebegunstigelser appelleres af EU-kommissionen “internt” i EU-domstolen. Således skal EU-domstolen prøve/vurdere, hvorvidt Retten (1. instans “internt” i EU-domstolen i den omhandlede sag/selvstændig ret under TEU) har foretaget en fejlagtig prøvelse/vurdering af et eller flere retsspørgsmål. Alene retsspørgsmål (jus) kan prøves via appellen.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_1746

RSN ADVOKATFIRMA FØRER GERNE RETSSAG OM AFSKÅRET KLAGEADGANG FOR EJENDOMSVURDERINGER UNDER BL.A. EMRK OG EU’S GRUNDRETTIGHEDER – 14. SEPTEMBER 2020

RSN Advokatfirma fører gerne en principiel retssag herom mod Skatteministeriet under EMRK og EUs grundrettigheder. Hvis en eller flere klienter måtte ønske det.

RSN Advokatfirma fører i øjeblikket på vegne af klienter retssager mod Skatteministeriet vedrørende krænkelser af bl.a. EMRK og EUs grundrettigheder i forhold til 1) afskæring af anvendelse af relevante eller afgørende retsregler ved 1. instans ved domstolene (endelighedsbestemmelse) samt 2) i forhold til juridisk dobbelt- og økonomisk trippelbeskatning af aktionærlån (ca. 100 til ca. 125 i skatteprocent).

https://politiken.dk/indland/art7919613/Indgreb-mod-boligejere-kan-være-i-strid-med-menneskerettigheder

RSN ADVOKATFIRMA HAR INDGÅET FORLIG I RETSSAG PÅ VEGNE AF KLIENT – 24. AUGUST 2020

RSN Advokatfirma har indgået forlig på vegne af klient i en relativt set større retssag vedrørende bl.a. pant, således at klienten, der som modparten har været udsat for bedrageri, hverken kan mødes med bl.a. erstatningskrav, politianmeldelse eller krav om sagsomkostninger.

RSN Advokatfirma bistår meget gerne klienter med forligsmæssige løsninger i bl.a. retssager til begge parters bedste.

ARTICLE IN EUROPEAN TAXATION: DENMARK – JURIDICAL DOUBLE TAXATION AND ECONOMIC TRIPLE TAXATION OF SHAREHOLDER LOANS IN DENMARK: “CUM IN” UNDER DANISH TAX LAW – 15 July 2020

15 July 2020 I had an article published in European Taxation. The said article deals with 1) the unlawful domestic juridical double taxation and domestic economic triple taxation of shareholder loans in Denmark and 2) the illegal methodology used to create such taxation. The applied methodology is the for the individual tax payer the onerous equivalent of “Cum Ex” or the unlawful methodology applied in the major tax fraud scandal in Europe. A so-called pilot case is pending before the Eastern High Court (I am the attorney). Link to the article with link to the Danish city court cases in question is enclosed:

https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/European-Taxation/collections/et/html/et_2020_08_dk_1.html

LOVHJEMMEL, HJEMMEL, LIGHED OG SAMVIRKE MELLEM RETSGRUNDLAG INDEN FOR DANSK SKATTE-, MOMS- OG AFGIFTSRET – 15. juli 2020

Advokat Rasmus Smith Nielsens ph.d.-afhandling, der bl.a. har påvist 1) klart ulovlig mulighed for teoretisk og ikke mindst praktisk vilkårlig retsanvendelse inden for dansk skatte-, moms- og afgiftsret, og 2) som har udviklet en juridisk verifikationsmetode vedrørende uden for og inden lov, samt 3) har analyseret de teoretiske sammenhænge mellem de forskellige retsgrundlag og 4) har beskrevet de forskellige hjemmelskrav, er afvist af det af Københavns Universitet nedsatte ph.d.-bedømmelsesudvalg (tre medlemmer). Ph.d.-afhandlingen kommer således ikke til forsvar på den fastsatte dato den 11. september 2020. Årsagen hertil er i hovedtræk, at bedømmelsesudvalget har vurderet, at afhandlingen mangler forskningshøjde og er holdningspræget. Det er helt modsat – det er fx Skatteministeriet og Kammeradvokaten, som begår fortsatte juridisk verificerbare klare retsbrud inden for skatte-, moms- og afgiftsretten. Og det går fortsat ud over en række skattesubjekter og/eller statskassen samt hindrer den fulde demokratiske styring af området. Afhandlingen er derfor d.d. udgivet på www.ssrn.com.

EU-DOMSTOLEN ANNULLERER EU-KOMMISSIONENS AFGØRELSE OM ULOVLIG IRSK STATSSTØTTE VIA SKATTEFORDELE TIL APPLE – 15. juli 2020

EU-domstolen annullerede d.d. EU-Kommissionens afgørelse om ulovlig irsk statsstøtte på 13 milliarder EUR via skattefordele til Apple. Årsagen hertil var, at EU-Kommissionen ikke under TEUF art. 107 havde tilstrækkeligt bevist, at der forelå ulovlig statsstøtte via skattefordele til Apple. Læs pressemeddelelsen fra EU-domstolen via dette link:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200090en.pdf

RSN ADVOKATFIRMA HAR OPNÅET FRI PROCES TIL FØRELSE AF PRINCIPIEL RETSSAG – 25. JUNI 2020

RSN Advokatfirma har opnået fri proces via klients retshjælpsforsikring (indboforsikring) til førelse af principiel retssag inden for entrepriseret, obligationsret og køberet.

THE DANISH “CUM EX” SETTLEMENT – ABOVE OR UNDER THE RULE OF DANISH LAW? TAXATION BY LAW OR BY SETTLEMENT?

This article’s findings or conclusions are the following:

(i) The Danish “cum ex” settlement regarding tax fraud winnings must be in full congruence with statutory authority, since any write down or annulment of tax debt are encompassed by art. 43, first indent of the Danish Constitution (requirement of statutory authority to impose, alter or repeal tax, VAT and excise).

(ii) Danish public law settlements, including public law settlements within tax, VAT and excise law, must under case law be fully congruent with the relevant legal basis of the area in question (e.g. statutory authority). Furthermore, such a state of law is in congruence with EU law (supranational law), since EU law cannot be bypassed or circumvented via public law settlements.

(iii) Under Danish law or EU law circulars have no legally binding effect in an individual onerous direction for the subjects of taxation. But surely, unlawful circulars, which are not evidently contrary to the legal basis, are legally binding in a beneficial way for the subjects of taxation under a principle of equality or a principle of justified legal expectations. And there is no sufficient legal basis in the Act of the Budget, etc., for a write down or annulment of tax debt, including via settlement.

(iv) However, there is legal basis in art. 13, 14 and/or 16 of the Act on Debt Collection for a write down or annulment of tax debt via settlement, including extraordinarily also tax fines.

(v) Nevertheless, Danish law 5-1-2 will under lawful criterions derived or construed from e.g. case law hinder the Danish “cum ex” settlement regarding tax fraud winnings under the common perception of morality. But this result is with substantial uncertainty given the legal basis (judicial review of a common perception of morality).

(vi) From a tax advice perspective each specific case requires individual tax advice from e.g. Danish tax attorneys to the tax evaders and/or to the Danish tax authorities.

AJOS-DOMME D.D. “REVISITED” – EU-DOMSTOLEN HAR HANDLET UDEN FOR SINE TILDELTE KOMPETENCER/ULTRA VIRES UNDER BUNDESVERFASSUNGSGERICHT (DEN TYSKE FORFATNING OG EU-FORFATNINGEN SELV) – 5. MAJ 2020

EU-domstolen har under den tyske forfatning og EU-forfatningen selv, som fortolket og forsvaret af Bundesverfassungsgericht (Den Tyske Forfatningsdomstol), d.d. konkret handlet uden for sine tildelte kompetencer/ultra vires. Dommen er for så vidt angår spørgsmålet om hjemmelsmangler kongruent med Ajos-dommen (U.2017.824H). Hjemmelsmanglerne har dog forskellig karakter, jf. også den tjekkiske forfatningsdomstol i en lignende sag. EU-domstolen er ikke selvstændig traktatgivende magt.

https://lnkd.in/e3BBHrJ

Man skal også mindes professor i EU-ret Hjalte Rasmussen.

RSN Advokatfirma er ekspert i hjemmel, som er afgørende for den politisk-demokratiske styring og retssikkerheden, og fører en række retssager og klagesager bl.a. herom.

INGEN KRÆNKELSE AF KAPITALENS FRI BEVÆGELIGHED I TEUF ART. 63 SOM FØLGE AF ITALIENSK AFGIFT PÅ FINANSIELLE TRANSAKTIONER VEDRØRENDE DERIVATER – 30. APRIL 2020

EU-domstolen har d.d. i sag C-565/18, Société Générale S.A., efter det oplyste fastlagt, at alene TEUF art. 63 (kapitalens fri bevægelighed) var til prøvelse. Og at italiensk afgift på finansielle transaktioner vedrørende derivater ikke var krænket under TEUF art. 63, fordi der efter det oplyste ikke forelå en restriktion i bestemmelsens forstand i forhold den omhandlede afgift, der pålægges uanset nationalitet og hjemsted. Det samme gjorde sig efter det oplyste gældende for rapporteringsforpligtelsen.

INGEN TRAKTATSTRIDIG DISKRIMINATION PÅ GRUNDLAG AF TILLAGT BESKATNINGSRET I HENHOLD TIL DOBBELTBESKATNINGSOVERENSKOMST OG EU-MEDLEMSSTATSFORSKEL I SKATTEPROCENT – 30. APRIL 2020

EU-domstolen har d.d. fastlagt, at der ikke i henhold til TEUF art. 18 (nationalitetsdiskrimination) og art. 21 (Unionsborgerskabet) foreligger diskrimination, hvis en beskatningsret vedr. offentlig pension er henlagt til en stat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem EU-medlemsstater under kriteriet/hensynet statsborgerskab, således at denne henlæggelse medfører en højere skatteprocent i den ene stat (staten med beskatningsretten) end i den anden stat.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200054en.pdf

STRAFFULDBYRDELSESLOVENS § 112 ER EN RETSSTRIDIG ENDELIGHEDSBESTEMMELSE – 1. INSTANS ADMINISTRATIVT ER TILLIGE DØMMENDE MAGT – 28. APRIL 2020

Det følger af U.2001.861H samt den statsretlige litteratur, at straffuldbyrdelseslovens § 112 er en retsstridig endelighedsbestemmelse (”…hvis der er tale om…”) under Grundlovens § 63, stk. 1, med grundlovsændrende retssædvane hertil. Den omhandlede bestemmelse skal tillige vurderes i sammenhæng med straffuldbyrdelseslovens § 111 (administrativ prøvelse).

Der er således meget væsentlige områder og forhold på straffuldbyrdelsesområdet, som d.d. er prøvelsesudelukkede (Kriminalforsorgens eller 1. instans’ afgørelse er endelig).

Der skal tillige foretages en prøvelse af straffuldbyrdelseslovens § 112 under EMRK art. 6 og EU-Charterets art. 41 og 47, jf. art. 52, stk. 3 (ret til en retfærdig rettergang), jf. retsplejelovens § 129.

EU-DOMSTOLEN HAR SUSPENDERET DEN SÆRLIGE KLAGERET I POLEN (DOMMERANSVAR) – 24. APRIL 2020

EU-domstolen har ved kendelse foreskrevet særlige forholdsregler i en verserende traktatbrudssag mellem EU-kommissionen og Polen vedrørende den tilstrækkelige uafhængighed og upartiskhed af Den Særlige Klageret i Polen (dommerne i Den Særlige Klageret udpeges (meget) indirekte af Underhuset i det polske parlament). Således er Den Særlige Klageret i Polen, der varetager pådømmelse af disciplinært dommeransvar, suspenderet, indtil en dom fra EU-domstolen vedrørende de omtvistede traktatbrud foreligger.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf

ERSTATNINGSANSVARSSAG – “CUM EX” og “CUM IN” – 3. APRIL 2020

Der er ingen juridisk forskel – under mekanismen til fremkaldelse af de skatteretlige virkninger via ulovbestemt, reelt ubeskrevet obligationsret – på “cum ex” (dobbeltrefusion af udbytteskat) og “cum in” (juridisk dobbeltbeskatning af lovlige og ulovlige aktionærlån). Der er ingen “almindelige skatteretlige regler”, jf. ordlyden og forarbejderne til ligningslovens § 16 E, stk. 1, der kan give den virkning. Herudover er der en række andre værnsregler. RSN Advokatfirma skal for en ordens skyld gøre opmærksom på retsplejelovens §§ 48 og 49 (dommeransvaret). Men “forskellen” er d.d. gældende ret under to byretsdomme med én under fuld prøvelse og fast praksis fra Landsskatteretten.

https://www.sktst.dk/aktuelt/nyheder/skattestyrelsen-rejser-erstatningskrav-mod-et-stoerre-dansk-advokatfirma/

JURIDISK CIRKULÆR IKKE-PRØVELSE VIA SKATTEFORVALTNINGSLOVENS § 48. STK. 1, OG INGEN HJEMVISNING – 1. APRIL 2020

En byret (en dommer) har d.d. udledt eller fundet, at skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, forhindrede prøvelse af tabsfradrag for faktisk betalte beløb efter flere relevante retsgrundlag i en sag, hvor min klient m.fl. i henhold til straffedom er blevet bedraget (retten fandt på trods af overførsler til bedragerkonti og vidneforklaring dog ikke den faktiske betaling bevist i skattesagen). Årsagen hertil er, at Landsskatteretten ikke har behandlet spørgsmålet, og at der efter rettens vurdering ikke er den fornødne sammenhæng med det hos LSR alene behandlede spørgsmål om rentefradrag. Til gengæld bliver sagen ikke hjemvist til fornyet behandling ved fx Landsskatteretten. Således er min klient kun blevet behandlet under en del af de relevante retsregler uden adgang til prøvelse af mulig retlig reparation heraf med faktumprøvelse ved hjemvisningsinstansen. Det er juridisk cirkulær ikke-prøvelse. Sagen overvejes anket, jf. bl.a. forarbejderne til skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, Grundlovens § 63, stk. 1, og grundlovsændrende retssædvane hertil samt EMRK. Retstilstanden i den konkrete sag er efter min opfattelse en slags mild DDR-ret.

RETSPRAKSIS OG PRAKSIS TIL LIGNINGSLOVENS § 16 E, STK. 1, ER D.D. STADFÆSTET AF TRE BYRETSDOMMERE (NATIONAL JURIDISK DOBBELTBESKATNING OG ØKONOMISK TRIPPELBESKATNING) – 30. MARTS 2020

Retspraksis og praksis til ligningslovens § 16 E, stk. 1, er d.d. stadfæstet af tre byretsdommere i en sag ført af RSN Advokatfirma. Det er således fortsat gældende ret, at lovlige og ulovlige aktionærlån skal juridisk dobbeltbeskattes (en skatteprocent på ca. 100 under “topskatten”) og økonomisk trippelbeskattes (en skatteprocent på ca. 125 under “topskatten”). Udbetalingen er i sig selv skattepligtsudløsende. Således vil alene lønindberetning uden tilbagebetaling også kvalificere de nævnte skattemæssige virkninger. Der er desuden lavet en mulig retlig “cum in”-adgang for Skatteministeriet.

Retten vurderede ikke, at fx klar retspraksis til EMRK kunne føre til et andet resultat (ekspropriativ og/eller pønal beskatning), ligesom Landsskatteretten efter rettens vurdering havde foretaget de fornødne faktiske og retlige undersøgelser. RSN Advokatfirma er helt uenig i subsumptionen og resultatet, herunder Skatteministeriets retssagsførelse, men vil nu grundigt drøfte med min klient, hvorvidt klienten ønsker at indbringe sagen for landsretten og ultimativt enten Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller EU-domstolen.

EU-DOMSTOLEN HAR D.D. AFVIST PRØVELSE AF DEL AF DEN POLSKE RETSREFORM – 26. MARTS 2020

EU-domstolen har d.d. afvist prøvelsen via præjudiciel forelæggelse af en del af den polske retsreform (disciplinære sanktioner over for dommere). Årsagen var, at sagerne ikke indeholdt et EU-retligt element i forhold til TEU art. 19, stk. 1, 2. pkt., eller andre EU-retlige bestemmelser inden for de præjudicielle spørgsmål. EU-domstolen rettede ikke de præjudicielle spørgsmål. Men EU-domstolen fastslog, at en præjudiciel forelæggelse for Domstolen ikke i sig selv må medføre disciplinære sanktioner for dommere i Polen.

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-03/cp200035en.pdf

GODTGØRELSE FOR URETMÆSSIGE ANHOLDELSER – 26. MARTS 2020

RSN Advokatfirma har g.d. på vegne af en klient opnået godtgørelse hos Statsadvokaten i København for uretmæssige anholdelser. De omhandlede anholdelser var en af følge af, at anklagemyndigheden ikke udleverede de relevante eller afgørende akter, hvorfor den del af sagen blev løst uden akter via de svenske myndigheder. Sagen viser, at man meget desværre som advokat skal være opmærksom på, hvorvidt man modtager samtlige, relevante eller afgørende akter, men at der retmæssigt godtgøres for virkningerne heraf, hvis det opdages. Der har ud fra det oplyste i pressen vist været lignende problemer i “Britta Nielsen-sagen”. Spørgsmål om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er endnu ikke endeligt afgjort (om det skal indbringes for Rigsadvokaten).

EU-TILTRÆDELSESLOV KENDT UGYLDIG I TYSKLAND – 20. MARTS 2020

Forfatningen (fx Grundgesetz i Tyskland og Grundloven i Danmark) skal overholdes såvel i fx Tyskland som i Danmark. Tysklands tiltrædelse ved lov af Den Europæiske Patent Domstol er kendt ugyldig af den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht) som følge af tilsidesættelse af kravet i den tyske grundlov (Grundgesetz) om et kvalificeret flertal på mindst 2/3 i den tyske Bundestag (svarende til Folketinget i Danmark) ved en sådan overladelse af dømmende magt til EU.

KONSTITUTIONEL NØDRET – COVID19-VIRUS I DANMARK OG I DANSK FORFATNINGSRET? – 16. MARTS 2020 

Artikel er d.d. udgivet på www.ssrn.com:

Artiklen er en kort, hurtig og overordnet indgang til konstitutionel nødret i dansk forfatningsret. Den redegør kort og overordnet for, 1) hvilket retligt fænomen eller juridisk systembegreb konstitutionel nødret er. Artiklen redegør for og vurderer ligeledes kort og overordnet 2) hjemmelsgrundlaget for konstitutionel nødret i Danmark, 3) de faktiske omstændigheder til konstitution af konstitutionel nødret, 4) kravene ved anvendelsen af konstitutionel nødret, 5) domstolsprøvelsen af konstitutionel nødret samt 6) eventuelt ansvar for fejlskøn, misbrug m.v. under den konstitutionelle nødret.

Artiklen vedrører således det helt exceptionelle tilfælde, hvor konstitutionel nødret skulle komme til overvejelse og mulig anvendelse, herunder ved meget alvorlige pandemier. Der var en grundlovshjemlet nødret i fx Weimar-republikken.

KLART ULOVLIG DANSK MOMSPRAKSIS VEDRØRENDE MOMSFRADRAG FOR ERSTATNINGER OG SKADER – 22. JANUAR 2020

Det følger af Momsstyrelsens egen retsopfattelse i Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit D.A.11.1.8.1, at for momssubjekterne (fysiske og juridiske personer) begunstigende og/eller bebyrdende momspraksis vedrørende skader og via angivet praksis erstatninger herfor ”…er ikke lovfæstet, men reguleret dels af domstolspraksis, dels af administrativ praksis.” Der er i vejledningen alene henvist til en afgørelse fra Momsnævnet fra 1968. Det er ikke sig selv EU-retsstridigt, medmindre den omhandlede praksis i sig selv er EU-retsstridig/stridende mod momssystemdirektivet og/eller retssikkerhedsprincippet, men det er en klar krænkelse af Grundlovens § 3, § 43, 1. led, og efter omstændighederne § 46, stk. 1.

RSN Advokatfirma kan rådgive din virksomhed om fx et princip om retsbeskyttede, berettigede forventninger inden for EU-retten og/eller foretage en selvstændig prøvelse af den underliggende momsret i momssystemdirektivet.

RSN ADVOKATFIRMA BISTÅR ERHVERVSKLIENT MED JURIDISK NOTAT I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSE AF HØRINGSSVAR VEDRØRENDE ÆNDRING AF REGLERNE OM BESKATNING AF FRI BIL – 12. DECEMBER 2019 

Hvis din virksomhed og/eller fx organisation har lignende behov, så er RSN Advokatfirma specialist i lovgivningsproces. Således at potentielle og reelle juridiske, politiske, administrative og/eller økonomiske problemer kan findes hurtigst muligt i lovgivningsprocessen. Og oplyses over for det pågældende ressortministerium m.v. Til gavn for alle parter og interessenter.

RSN ADVOKATFIRMA HAR OPNÅET MEDHOLD I PROCESBEVILLINGSNÆVNET OG HAR OPNÅET HJEMVISNING TIL CIVILSTYRELSEN I PRINCIPIEL SAG VEDRØRENDE ERSTATNING VED INVESTERING I VÆRDIPAPIRER M.V. PÅ EN KENDT INVESTERINGSPLATFORM – HVILKE MULIGHEDER GIVER DET FOR DIG OG/ELLER JER – 26. NOVEMBER 2019

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået medhold ved Procesbevillingsnævnet og opnået hjemvisning til Civilstyrelsen til fornyet behandling i principiel sag vedrørende erstatning ved investering i værdipapirer m.v.

Han du og/eller I ligeledes tabt penge via fx tekniske fejl på fx kendte investeringsplatforme, så er du og/eller I meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

RSN ADVOKATFIRMA HAR BISTÅET I SAG OM FALSK UNDERSKRIFT, HVORI POLITIET HAR OPGIVET SIGTELSEN – 26. NOVEMBER 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om falsk underskrift, hvori politiet har opgivet sigtelsen.

Hvis og/eller I er sigtet eller tiltalt for fx overtrædelse af skatte-, moms- og afgiftslovgivningen, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.

RSN ADVOKATFIRMA HAR FÅET ÆNDRET EN AFGØRELSE OM AFSONING I UDLANDET OG AFGØRELSE OM UDLEVERING TIL AFSONING I SVERIGE – 26. NOVEMBER 2019

RSN Advokatfirma har bistået en privat klient i en sag om afsoning i Sverige og udlevering til Sverige, hvori der er givet medhold i, således at klienten kan afsone i Danmark og ikke skal udleveres til Sverige. 

Hvis og/eller I har problemer med afsoning eller udlevering til andre lande i fx skatte-, moms- og afgiftssager, er du og/eller I altid meget velkomne til at rette henvendelse til mig.