Entrepriseretsadvokat

RSN Advokatfirma bistår inden for entrepriseret/byggeret med

 • Juridisk rådgivning
 • Udbud og tilbud
 • Voldgiftssags- og retssagsførelse

RSN Advokatfirma, der er ekspert i entrepriseret, bistår inden for entrepriseret/byggeret med juridisk rådgivning, udbud og tilbud samt voldgifts- og retssagsførelse for følgende fysiske og juridiske personer:

 • Bygherre, herunder privatpersoner med bygge- og/eller rådgivningssager på alle beløbsmæssige størrelser mod entreprenører, underentreprenører og/eller byggetekniske rådgivere (bl.a. arkitekt og ingeniør) samt offentlige myndigheder
 • Entreprenør, herunder mindre håndsværksvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, med sager mod bygherre, underentreprenører og/eller byggetekniske rådgivere (bl.a. arkitekt og ingeniør) samt offentlige myndigheder
 • Underentreprenør, herunder mindre håndværksvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, med sager mod bygherre, underentreprenører og/eller byggetekniske rådgivere (bl.a. arkitekt og ingeniør) samt offentlige myndigheder
 • Underunderentreprenør, herunder mindre håndsværksvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, med sager mod bygherre, underentreprenører og/eller byggetekniske rådgivere (bl.a. arkitekt og ingeniør) samt offentlige myndigheder
 • Byggeteknisk rådgiver som bl.a. arkitekt og ingeniør, herunder mindre rådgivervirksomheder og enkeltmandsvirksomheder, med sager mod bygherre, underentreprenører og/eller byggetekniske rådgivere (bl.a. arkitekt og ingeniør) samt offentlige myndigheder
 • Offentlige myndigheder som bygherre eller interessent i byggeprojekter i fx kommunen eller regionen

Advokatbistanden omfatter således både privatpersoner, herunder vedrørende undersøgelse af fx retshjælpsforsikringsdækning til sagsførelse, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder og dermed alle byggeriets parter. Både danske og udenlandske klienter ydes advokatbistand inden bygge-/entrepriseret. Der rådgives således juridisk i alle former for byggesager.

ENTREPRISERETLIG/BYGGERETLIG 360-GRADERS RÅDGIVNING, HERUNDER KONFLIKTFOREBYGGENDE JURIDISK RÅDGIVNING, FOR ALLE BYGGERIETS PARTER

RSN Advokatfirma rådgiver inden, under eller efter byggeprocessen for alle byggeriets parter om aftale- eller kontraktsgrundlaget, herunder AB 18 og ABR 18. Således at eventuelle retlige tvister forhindres, forebygges og/eller formindskes på et så tidligt stadie som muligt. Der rådgives tillige om lovvalg og voldgiftsklausuler.

RSN Advokatfirma kan tillige via offentlige kilder undersøge kontraktsparters økonomiske stilling og dermed selvstændige kontraktsrisici i forhold til fx selskaber med begrænset hæftelse, ligesom forsikringsforhold mv. kan undersøges og vurderes.

Desuden kan lokalplaner, fredningsbestemmelser mv. samt politiske forslag på vej undersøges for klienten.

Det korrekt aftalte eller bedst mulige kontraktsgrundlag på bedst muligt oplyst grundlag er afgørende for klientens retsstilling og dermed klientens økonomiske stilling.

RÅDGIVNING OM UDBUD OG TILBUD FOR ENTREPRENØRER OG UNDERENTREPRENØRER SAMT RÅDGIVNING OM TILBUD FOR PRIVATE BYGHERRER I MINDRE BYGGEPROJEKTER

RSN Advokatfirma rådgiver entreprenører eller underentreprenører om udbudsregler, tilbudsregler og afgivelse af tilbud, således at udbuds- og/eller tilbudsprocessen forløber juridisk og økonomisk sikrest muligt for håndværksvirksomheden.

Desuden rådgives private bygherrer uden for udbudsloven (mindre byggeprojekter) om reglerne for indhentelse af tilbud mv.

  Z

  Gratis første møde om sagen

  Z

  360-graders juridisk tilgang

  Z

  Privat & Erhverv

  Advokatbistand til entrepriseret

  Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

  Rasmus Smith Nielsen har i mange år arbejdet med skatte-, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

  Han har tillige været konstitueret byretsdommer og eksternt ansat ved Revisornævnet.

  Ved siden af sit arbejde har Rasmus Smith Nielsen undervist i forfatningsret, menneskeret, forvaltningsret, skatteret og EU-ret ved Københavns Universitet. Han har skrevet en række videnskabelige artikler inden for disse områder.

  Han har ført og fører tillige en række retssager ved domstolene og klagesager ved Landsskatteretten inden for skatteret i samvirke med andre retsgrundlag.

  Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, EU-ret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret, strafferet og erstatningsret.

  Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

  “Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

  FULDT MEDHOLD I EN SKATTESAG VED RETTEN I RANDERS

  En privat klient hos RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold i en skattesag ved Retten i Randers via reelt bekræftende til genmæle fra Skatteministeriet v/Kammeradvokaten.

  ERHVERVSKLIENT OPNÅEDE MEDHOLD I EN MOMSSAG VED KØBENHAVNS BYRET

  En erhvervsklient hos RSN Advokatfirma opnåede medhold i en momssag vedrørende ekstraordinær genoptagelse af et skønsmæssigt ansat momstilsvar i 2009.

  FULDT MEDHOLD VED LANDSSKATTERETTEN

  RSN Advokatfirma har ved Landsskatteretten på vegne af 5 kommanditister (privatpersoner) opnået ret til adgang til prøvelse af anmodning om genoptagelse af momstilsvar hos Skattestyrelsen.

  FULDT MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN HOVEDSTADEN SYD

  RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold i Skatteankenævn Hovedstaden Syd og dermed ret til ekstraordinær genoptagelse af både relativt og absolut betydelige afholdte renteudgifter i 4 indkomstår (rentefradrag).

  FULDT MEDHOLD VED SKATTESTYRELSEN

  RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold ved Skattestyrelsen i en hjemvist sag om rette indkomstmodtager og Skattestyrelsens samtidige frafald af en skattestraffesag.

  FULDT MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN

  RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold for sin klient ved Skatteankenævn Roskilde vedrørende en skønsmæssig indkomstforhøjelse. Sagen er hjemvist til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

  FRIFINDELSE SKATTESTRAFFERETLIGT I EN VERSERENDE RETSSAG OM NATIONAL OG INTERNATIONAL JURIDISK DOBBELTBESKATNING OG ØKONOMISK TRIPPELBESKATNING

  En privat klient hos RSN Advokatfirma er efter ca. 11 års sagsforløb frifundet af Skattestyrelsen skattestrafferetligt i en verserende retssag vedrørende national og international juridisk dobbeltbeskatning og økonomisk trippelbeskatning.

  FRIKENDT FRA KONKURSKARANTÆNE VED ØSTRE LANDSRET

  RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Østre Landsret, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

  GENOPTAGELSE AF AFGØRELSE VEDR. OPSAGT CORONALÅN HOS SKATTEANKESTYRELSEN VIA OMBUDSMANDENS MELLEMKOMST

  RSN Advokatfirma har på vegne af en erhvervsklient via Ombudsmandens mellemkomst opnået genoptagelse hos Skatteankestyrelsen af Skatteankestyrelsens afgørelse vedr. Skattestyrelsens opsigelse af et Corona-lån til forfald. Corona-lånet har aldrig været misligholdt, og lånet er af afgørende betydning for den erhvervsdrivende.

  MEDHOLD I HELT OVERVEJENDE GRAD VED SKATTEANKESTYRELSEN

  RSN Advokatfirma har på vegne af private klienter i sager om såkaldt nulstilling af A-skat og AM-bidrag opnået medhold i helt overvejende grad ved Skatteankestyrelsen og dermed opnået nedsættelse af skatteforhøjelserne meget væsentligt.

  SUCCESFULD SKATTERÅDGIVNING

  RSN Advokatfirma har via bl.a. bindende svar afsluttet succesfuld skatterådgivning for en klient.

  RSN Advokatfirma bistår gerne både erhvervsklienter og private klienter med skatterådgivning, herunder via bindende svar fra Skattestyrelsen. Der vil i mange tilfælde være en lovlig skattemæssig gunstig eller succesfuld løsning for klienten, men det kan ikke udelukkes, at skatterådgivning kan medføre negative økonomiske konsekvenser for klienten.

  Der kan lovligt aftales forskellige afregningsformer vedr. skatterådgivningen.

  DELVIST MEDHOLD I LANDSSKATTERETTEN

  RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået delvist medhold i Landsskatteretten inklusiv mulig forhøjelse af fradrag.

  FULDT MEDHOLD VIA BINDENDE SVAR FRA SKATTESTYRELSEN I EN SAG OM EN STØRRE SKATTEFRI EJENDOMSAVANCE

  RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold via bindende svar fra Skattestyrelsen i en sag om en større skattefri ejendomsavance.

  RSN ADVOKATFIRMA HAR PÅ VEGNE AF EN ERHVERVSKLIENT OPNÅET DELVIST MEDHOLD I EN SAG VEDR. NATIONAL SAMBESKATNING VED VOLDGIFTSINSTITUTTET (VOLDGIFT)

  RSN Advokatfirma har på vegne af en erhvervsklient opnået delvist medhold eller fuldt medhold i 1 af 2 punkter i en sag vedr. national sambeskatning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse ved Voldgiftsinstituttet (voldgift).

  RSN ADVOKATFIRMA OPNÅEDE PÅ VEGNE AF EN ERHVERVSKLIENT FULDT MEDHOLD I RETTEN I GLOSTRUP I TO SAGER VEDRØRENDE VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSESLOVEN

  RSN Advokatfirma opnåede på vegne af en erhvervsklient fuldt medhold i Retten i Glostrup i to sager vedrørende virksomhedsoverdragelsesloven. 

  Kontakt mig

  Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

  Tel: +45 30 11 77 66

  Email: rsn@rsnadvokatfirma.dk