Advokat med speciale skatteret

Skatteret er det område af lovgivningen, der omhandler skatter og afgifter. Dette omfatter både føderale og statslige skatter. Skattesager dækker en lang række emner, herunder indkomstskat, ejendomsskat og ejendomsskat. Det omfatter også de regler, der gælder for skattefrie organisationer, såsom velgørende organisationer og kirker.

Skatteret er et komplekst og konstant skiftende område af lovgivningen, og det kræver en grundig forståelse af både skattelovgivningen og den relevante retspraksis. På grund af sin kompleksitet er det bedst, at skattelovgivningen håndteres af en erfaren advokat med speciale i skatteret. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. Bl.a. følgende skatteretlige områder rådgives og føres der klage- og retssager indenfor::

 

 • Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for skatteretten.
 • Skatteretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar.
 • Skattemæssig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner med mulige besparelser eller fordyrelser.
 • Tilbagesøgning af uretmæssigt betalt skat.
 • Ejendomsavancebeskatning eller mulig fritagelse herfor.
 • Beskatning ved udlejning eller tilrådighedstillelse af fast ejendom.
 • Til- og fraflytningsbeskatning samt de skatteretlige grænser herfor.
 • Fritagelse for beskatning ved salg af ejendele.
 • Rådgivning vedrørende nærings- og spekulationsbeskatning.
 • Undgåelse af dobbeltbeskatning eller trippelbeskatning.
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen.
 • International beskatning og dobbeltbeskatningsoverenskomster.
 • Skatteretlig due diligence ved virksomhedsoverdragelser.
 • Kontakt til og sager mod Gældsstyrelsen.
 • Beskatning af aktionærlån.
 • Ekspropriativ og/eller pønal beskatning.

Der rådgives i forbindelse med klage- og retssagsførelse altid om:

(i) Muligheden for at opnå et gunstigt resultat i sagen ved skatteankenævn eller Landsskatteretten og/eller domstolene.

(ii) Udgifterne til at føre sagen, herunder er 50 procent af sagsudgifterne til klage- og retssagsførelse altid dækket af omkostningsdækningsordningen, mens 100 procent af sagsudgifterne til klage- og retssagsførelse bliver dækket, hvis der opnås medhold i mindst overvejende grad.

(iii) Hvilke juridiske, økonomiske og/eller personlige konsekvenser det har, hvis sagen under klage- og retssagsførelse henholdsvis videreføres (bl.a. henstand og a conto advokatudgifter) eller ikke videreføres.

(iv) Første møde om sagen er gratis og uden nogen forbindtlighed.

Z

Gratis første møde om sagen

Z

Speciale i skattesager

Z

Privat & Erhverv

Advokatbistand til skatteret

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Leder du efter en skatteret advokat?
Rasmus Smith Nielsen er skatteret advokat. Han har i mange år arbejdet med skatteret, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Med sin mangeårige erfaring har advokat Rasmus Smith Nielsen opbygget en dyb og bred viden og forståelse som skatteret advokat. Rasmus Smith Nielsen er altid opdateret vedrørende lov- og praksisændringer inden for skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Han har ført og fører tillige en række klagesager ved Landsskatteretten og retssager ved domstolene inden for skatteret, momsret og afgiftsret i samvirke med andre retsgrundlag.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

FULDT MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN

RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold for sin klient ved Skatteankenævn Roskilde vedrørende en skønsmæssig indkomstforhøjelse. Sagen er hjemvist til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

FRIKENDT FRA KONKURSKARANTÆNE VED ØSTRE LANDSRET

RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Østre Landsret, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

DELVIST MEDHOLD I LANDSSKATTERETTEN

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået delvist medhold i Landsskatteretten inklusiv mulig forhøjelse af fradrag.

Kontakt mig

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Tel: +45 30 11 77 66

Email: rsn@rsnadvokatfirma.dk

Privatlivspolitik