Skatterådgivning

Har du brug for skatterådgivning?

Du kan få brug for skatterådgivning, hvis du er privatperson eller virksomhed. RSN Advokatfirma bistår både private personer og erhvervsdrivende, uanset hvor kompliceret opdraget eller skatterådgivningen er.

Skatterådgivning er kompliceret i sig selv. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. Bl.a. følgende skatteretlige områder rådgives der inden for:

 

 • Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for skatteretten.
 • Skatteretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar.
 • Skattemæssig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner med mulige besparelser eller fordyrelser.
 • Tilbagesøgning af uretmæssigt betalt skat.
 • Ejendomsavancebeskatning eller mulig fritagelse herfor.
 • Beskatning ved udlejning eller til rådighedstillelse af fast ejendom.
 • Til- og fraflytningsbeskatning samt de skatteretlige grænser herfor.
 • Fritagelse for beskatning ved salg af ejendele.
 • Rådgivning vedrørende nærings- og spekulationsbeskatning.
 • Undgåelse af dobbeltbeskatning eller tripelbeskatning.
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen.
 • International beskatning og dobbeltbeskatningsoverenskomster.
 • Skatteretlig due diligence ved virksomhedsoverdragelser.
 • Kontakt til og sager mod Gældsstyrelsen.
 • Beskatning af aktionærlån.

 

Z

Gratis første møde om sagen

Z

Speciale i Skatterådgivning

Z

Privat & Erhverv

Advokatbistand til Skatterådgivning

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Leder du efter en skatteadvokat?

Rasmus Smith Nielsen er skatteadvokat. Han har i mange år arbejdet med skatteret, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Han har tillige været konstitueret byretsdommer og eksternt ansat ved Revisornævnet.

Ved siden af sit arbejde har Rasmus Smith Nielsen undervist i forfatningsret, menneskeret, forvaltningsret, skatteret og EU-ret ved Københavns Universitet. Han har skrevet en række videnskabelige artikler inden for disse områder.

Han har ført og fører tillige en række klagesager ved Landsskatteretten og retssager ved domstolene inden for skatteret, momsret og afgiftsret i samvirke med andre retsgrundlag.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

Vil du klage over en afgørelse fra Skattestyrelsen?

 Hvis Skattestyrelsen har truffet en afgørelse, som er fx forkert eller ulovlig, så kan RSN Advokatfirma bistå dig med klagesagsproces og i givet fald retssagsproces ved domstolene.

Jeg er specialiseret skatteadvokat i førelse af klage- og retssager.

Jeg vurderer altid din sag helt gratis, uden at du forpligter dig til noget.

Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

ERHVERVSKLIENT OPNÅEDE D.D. MEDHOLD I EN MOMSSAG VED KØBENHAVNS BYRET

En erhvervsklient hos RSN Advokatfirma opnåede d.d. medhold i en momssag vedrørende ekstraordinær genoptagelse af et skønsmæssigt ansat momstilsvar i 2009.

FULDT MEDHOLD VED SKATTESTYRELSEN

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold ved Skattestyrelsen i en hjemvist sag om rette indkomstmodtager og Skattestyrelsens samtidige frafald af en skattestraffesag.

FRIKENDT FRA KONKURSKARANTÆNE VED ØSTRE LANDSRET

RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Østre Landsret, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

FRIFINDELSE SKATTESTRAFFERETLIGT I EN VERSERENDE RETSSAG OM NATIONAL OG INTERNATIONAL JURIDISK DOBBELTBESKATNING OG ØKONOMISK TRIPPELBESKATNING

En privat klient hos RSN Advokatfirma er efter ca. 11 års sagsforløb g.d. frifundet af Skattestyrelsen skattestrafferetligt i en verserende retssag vedrørende national og international juridisk dobbeltbeskatning og økonomisk trippelbeskatning.

SUCCESFULD SKATTERÅDGIVNING

RSN Advokatfirma har via bl.a. bindende svar afsluttet succesfuld skatterådgivning for en klient.

RSN Advokatfirma bistår gerne både erhvervsklienter og private klienter med skatterådgivning, herunder via bindende svar fra Skattestyrelsen. Der vil i mange tilfælde være en lovlig skattemæssig gunstig eller succesfuld løsning for klienten, men det kan ikke udelukkes, at skatterådgivning kan medføre negative økonomiske konsekvenser for klienten.

Der kan lovligt aftales forskellige afregningsformer vedr. skatterådgivningen.

FULDT MEDHOLD VIA BINDENDE SVAR FRA SKATTESTYRELSEN I EN SAG OM EN STØRRE SKATTEFRI EJENDOMSAVANCE

RSN Advokatfirma har g.d. på vegne af en privat klient opnået fuldt medhold via bindende svar fra Skattestyrelsen i en sag om en større skattefri ejendomsavance.

Kontakt mig

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Tel: +45 30 11 77 66

Email: rsn@rsnadvokatfirma.dk