Skatterådgivning

Har du brug for skatterådgivning?

Du kan få brug for skatterådgivning, både hvis du er privatperson eller virksomhedsejer. RSN Advokatfirma hjælper både private og erhverv, uanset hvor stor eller lille opgaven er.

 

Privat

Det er ikke nemt at lave en korrekt indberetning til skat, hvad enten det er for private eller erhvervsdrivende. Skattereglerne ændrer sig løbende og kan være komplicerede at forstå. Som privat har du ikke brug for skatterådgivning til en almindelig og simpel selvangivelse, men har du købt ejendom, solgt en ejendom, udlejet ejendom, arbejdet i udlandet, investeret eller arvet er sagen en anden. Er du i tvivl om, om du udnytter alle dine fradrag, bliver dobbeltbeskattet på områder eller generelt har betalt for meget i skat, er det klogt at tage en ekspert med på råd.

Erhverv

Med ekspert erfaring i skatterådgivning hjælper RSN Advokatfirma virksomheder og virksomhedsejere med rådgivning omkring skattemæssige konsekvenser ved for eksempel køb og salg af ejendomme, grunde eller virksomheder. Også ved områderne moms, afgifter og told kan skattemæssig rådgivning hjælpe dig med at afklare ting og få alt bragt i orden i forhold til love og regler, så du indberetter alt efter reglerne og udnytter alle lovlige fradrag.

Z

Gratis første møde om sagen

Z

Speciale i Skatterådgivning

Z

Privat & Erhverv

Advokatbistand til Skatterådgivning

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Skatterådgivning er kompliceret i sig selv. Det er endnu mere kompliceret i samvirke med og i krydsfelter med andre retsgrundlag. Bl.a. følgende skatteretlige områder rådgives og føres der klage- og retssager indenfor:

 

 • Lovhjemmels- og hjemmelsproblemer inden for skatteretten.
 • Skatteretlig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner via bl.a. bindende svar.
 • Skattemæssig compliance eller kontrol af foretagne eller påtænke dispositioner med mulige besparelser eller fordyrelser.
 • Tilbagesøgning af uretmæssigt betalt skat.
 • Ejendomsavancebeskatning eller mulig fritagelse herfor.
 • Beskatning ved udlejning eller til rådighedstillelse af fast ejendom.
 • Til- og fraflytningsbeskatning samt de skatteretlige grænser herfor.
 • Fritagelse for beskatning ved salg af ejendele.
 • Rådgivning vedrørende nærings- og spekulationsbeskatning.
 • Undgåelse af dobbeltbeskatning eller tripelbeskatning.
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen.
 • International beskatning og dobbeltbeskatningsoverenskomster.
 • Skatteretlig due diligence ved virksomhedsoverdragelser.
 • Kontakt til og sager mod Gældsstyrelsen.
 • Beskatning af aktionærlån.

Der rådgives i forbindelse med klage- og retssagsførelse altid om:

(i) Muligheden for at opnå et gunstigt resultat i sagen ved skatteankenævn eller Landsskatteretten og/eller domstolene.

(ii) Udgifterne til at føre sagen, herunder er 50 procent af sagsudgifterne til klage- og retssagsførelse altid dækket af omkostningsdækningsordningen, mens 100 procent af sagsudgifterne til klage- og retssagsførelse bliver dækket, hvis der opnås medhold i mindst overvejende grad.

(iii) Hvilke juridiske, økonomiske og/eller personlige konsekvenser det har, hvis sagen under klage- og retssagsførelse henholdsvis videreføres (bl.a. henstand og a conto advokatudgifter) eller ikke videreføres.

(iv) Første møde om sagen er gratis og uden nogen forbindtlighed.

Vil du klage over en afgørelse fra SKAT?

Hvis Skattemyndighederne har truffet en afgørelse, som du mener er forkert, så kan RSN Advokatfirma bistå dig med at indgive en klage.

Jeg er specialiseret i førelsen af klagesager. Jeg håndterer hele forløbet i sagen, fra den bliver behandlet i Skatteankestyrelsen, og indtil der foreligger endelig afgørelse hos Skatteankenævn eller Landsskatteretten og/eller domstolene.

Jeg vurderer altid din sag helt gratis og uden, at du forpligter dig til noget.

Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Rasmus Smith Nielsen har i mange år arbejdet med skatte-, moms- og afgiftsret og offentlig ret samt arbejdet med erhvervs- og selskabsret. Sin arbejdserfaring har Rasmus Smith Nielsen bl.a. fra Landsskatteretten og Skatteministeriet samt fra advokatfirmaer og internationale revisions- og rådgivningsfirmaer.

Han har ført og fører tillige en række retssager ved domstolene og klagesager ved Landsskatteretten inden for skatteret i samvirke med andre retsgrundlag.

Rasmus Smith Nielsen har derfor stor indsigt i krydsfelterne og samvirket mellem skatte-, moms- og afgiftsret samt bl.a. selskabsret, forfatningsret, EU-ret, forvaltningsret, herunder skatteforvaltningsret, familieret, strafferet og erstatningsret.

Han vil derfor både i klagesager, i retssager og ved rådgivning kunne yde en såkaldt juridisk 360-graders tilgang og tage højde for fx økonomiske, personlige og forretningsmæssige forhold. Alt sammen med henblik på den rigtige løsning for klienten.

“Alle relevante retsgrundlag anvendes og overholdes”

FULDT MEDHOLD VED SKATTEANKENÆVN

RSN Advokatfirma har opnået fuldt medhold for sin klient ved Skatteankenævn Roskilde vedrørende en skønsmæssig indkomstforhøjelse. Sagen er hjemvist til fornyet behandling ved Skattestyrelsen.

FRIKENDT FRA KONKURSKARANTÆNE VED ØSTRE LANDSRET

RSN Advokatfirma har fået frikendt sin klient fra konkurskarantæne ved Østre Landsret, herunder vedrørende skatte- og momsspørgsmål.

DELVIST MEDHOLD I LANDSSKATTERETTEN

RSN Advokatfirma har på vegne af en privat klient opnået delvist medhold i Landsskatteretten inklusiv mulig forhøjelse af fradrag.

Kontakt mig

Første møde er gratis og uforpligtende. Pris- og opdragsoplysninger tilgår i givet fald skriftligt efter mødet.

Tel: +45 30 11 77 66

Email: rsn@rsnadvokatfirma.dk

Privatlivspolitik